Nordzucker Logo
print

Kodeks postępowania

Uczciwość w prowadzeniu działalności

PRZEKUPSTWO I KORUPCJA

Nie akceptujemy oferowania, przekazywania i przyjmowania łapówek lub innych, nieuzasadnionych korzyści, a także jakichkolwiek innych zachowań korupcyjnych, czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem osób trzecich.

MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Szanujemy i chronimy majątek i środki firmy Nordzucker, zarówno materialne, jak i niematerialne i nie wykorzystujemy ich do niewłaściwych celów.

PREZENTY I POCZĘSTUNKI

Upewniamy się, że prezenty, poczęstunki i zaproszenia na imprezy rozrywkowe są stosowne i nigdy ich nie oferujemy ani ich nie przyjmujemy, jeśli mogłyby wywrzeć niewłaściwy wpływ na decyzje biznesowe, naszą niezależność lub ocenę sytuacji.

KONFLIKT INTERESÓW

Staramy się unikać sytuacji, w których nasze osobiste interesy lub działania pozostają lub wydają się pozostawać w konflikcie z interesem firmy Nordzucker.

KONKURENCJA

Wyznajemy zasady konkurencji opartej o ceny, jakość i obsługę oraz dążymy do osiągnięcia przewagi rynkowej legalną drogą.

KOMUNIKACJA I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Informacje o przedsiębiorstwie przekazujemy precyzyjnie i terminowo. Naszym celem jest informowanie, nie wprowadzanie w błąd. Dbamy, by nasze sprawozdania finansowe i inne, a także prowadzone przez nas rejestry, były kompletne i prawidłowe. Dbamy o zgodną z prawdą, przejrzystą i wiarygodną sprawozdawczość – zarówno w ramach komunikacji wewnętrznej, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

INFORMACJE POUFNE

Informacje poufne gromadzimy w sposób bezpieczny i dbamy, by nigdy nie były one dostępne dla niewłaściwych osób.

OSOBY TRZECIE, AGENCI I DOSTAWCY

Umowy zawieramy wyłącznie z takimi agentami, przedstawicielami osób trzecich i dostawcami, których standardy postępowania są zgodne z naszym Kodeksem.

Ludzie

RÓŻNORODNOŚĆ, SPRAWIEDLIWE TRAKTOWANIE I STANDARDY PRACY

Każdego człowieka traktujemy w taki sam sposób i akceptujemy różnice. Przestrzegamy standardów pracy i respektujemy wolność stowarzyszania się.

PRAWA CZŁOWIEKA

Przestrzegamy praw człowieka i je chronimy, nie tolerujemy pracy przymusowej i nie akceptujemy pracy dzieci.

PRYWATNOŚĆ

Respektujemy i chronimy prywatność każdego człowieka i przestrzegamy norm prawa dotyczących ochrony danych oraz ochrony prywatności.

MOLESTOWANIE I DYSKRYMINACJA

Nie tolerujemy molestowania i dyskryminacji w jakikolwiek sposób osób, które pracują dla nas lub z nami współpracują.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Bezpieczeństwo i zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu i tego samego wymagamy od osób, którzy dla nas pracują lub z nami współpracują.

Rola w społeczeństwie

ŚRODOWISKO NATURALNE

Angażujemy się na rzecz ochrony środowiska naturalnego i uznajemy naszą odpowiedzialność za nieustanne doskonalenie na tym polu.

ROLNICTWO

Deklarujemy zaangażowanie na polu ścisłej współpracy z naszymi dostawcami buraków cukrowych i pomoc w rozwijaniu zrównoważonych metod upraw.

JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I PASZ

Spełniamy wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów. Podjęliśmy się wyzwania produkcji wyrobów najwyższej jakości i zgodnych z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

KLIENCI

Naszych klientów zawsze traktujemy z szacunkiem. Nieprzerwanie pracujemy nad zwiększaniem poziomu zadowolenia naszych klientów.

ZDROWY STYL ŻYCIA

Wnosimy swój wkład w dyskusję na temat zdrowego odżywiania, udostępniając naukowe fakty na temat roli cukru w zbilansowanym i zdrowym sposobie odżywiania.

WSPÓLNOTA

Szanujemy wspólnotę wokół nas, angażujemy się w kwestie społeczne, bierzemy udział w publicznych debatach i aktywnie prowadzimy dialog z podmiotami, na których interesy ma wpływ nasza działalność.

LOBBING I SPONSORING

Bierzemy udział w legalnych działaniach na rzecz kształtowania polityki narodowej i międzynarodowej, a nasze działania sponsoringowe są przejrzyste.

CMS Typo3 development | LargoSystem