Nordzucker Logo
print

Polityka prywatności

 

1. Zakres

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą witrynę internetową oraz jesteś zainteresowany/-a naszą firmą i naszymi produktami. Bardzo rygorystycznie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych i Twojej sfery prywatnej podczas przetwarzania tych danych. Nordzucker Polska S.A. przetwarza dane osobowe zebrane podczas odwiedzania naszej witryny internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Witrynę udostępnia i kontroluje Nordzucker Polska S.A., z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, KRS: 0000092978 („Nordzucker”, „my”, „nas”, „nasz”). Niniejsza polityka prywatności i plików cookie („Polityka”) wyjaśnia, jakie dotyczące Ciebie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy podczas Twojej wizyty w witrynie i w związku z nią. Zawiera ona opis Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą, w tym Twojego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych operacji przetwarzania danych, których dokonujemy.

Witryna internetowa zawiera linki do innych witryn. Nordzucker nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności ani zawartość tych witryn.

2. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

a. Dane osobowe związane z Twoją wizytą w witrynie internetowej

Gdy odwiedzasz naszą witrynę, nasze serwery internetowe przechowują w ramach standardowej procedury adres IP przydzielony Ci przez Twojego dostawcę usług internetowych, jak również stronę internetową, z której nas odwiedziłeś, miejsca, które odwiedzasz w naszej witrynie, rodzaj i wersję używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, nazwę hosta komputera, z którego uzyskałeś dostęp, a także datę i czas trwania wizyty.

Przetwarzamy takie dane osobowe w następujących celach:

 • zapewnianie Ci administracji technicznej w związku z witryną internetową oraz
 • wdrażanie i utrzymywanie informatycznych środków bezpieczeństwa.

Usuwamy dane osobowe, które przetwarzamy w związku z Twoją wizytą w witrynie, po maksymalnie 12 tygodniach.

b. Dane osobowe związane z Twoimi prośbami i zapytaniami

Formularz kontaktowy naszej witryny wymaga podania Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz tematu i treści zapytania. Możesz nam podać dodatkowe informacje, na przykład dodatkowe dane kontaktowe (takie jak numer telefonu lub adres pocztowy).

Przetwarzamy takie dane osobowe w następujących celach:

 • aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub skontaktować się z Tobą w związku z Twoimi prośbami i zapytaniami oraz aby zapewnić Ci usługi i produkty odpowiadające Twoim prośbom i zapytaniom, a także
 • do zarządzania relacjami z klientami.

c. Dane osobowe związane z biuletynami informacyjnymi, aktualnościami i publikacjami

Zbieramy i przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w związku z subskrybowaniem naszych biuletynów informacyjnych, aktualności i publikacji. Przetwarzamy również Twój adres pocztowy, jeżeli wyrazisz życzenie regularnego otrzymywania naszych publikacji w formie papierowej tradycyjną pocztą.

Przetwarzamy takie dane osobowe w poniższych celach wyłącznie na podstawie Twojej zgody:

 • zapewnianie Ci naszych biuletynów informacyjnych, aktualności i publikacji;
 • zapraszanie Cię do udziału w ankietach dotyczących produktów oraz
 • realizowanie innych celów marketingowych.

W przypadku niektórych biuletynów informacyjnych korzystamy z usług Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, w szczególności z usług firmy MailChimp w związku z biuletynami. MailChimp posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA potwierdzający zgodność z przepisami UE w zakresie ochrony danych.

Jeżeli zarejestrujesz się w celu otrzymywania biuletynu, następujące dane będą przechowywane na serwerach MailChimp w USA:

Twoje imię i nazwisko, tytuł, dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu) oraz informacje informatyczne (adres IP, dane o użytkowaniu, dane plików cookie, dane nawigacyjne, dane lokalizacyjne, dane przeglądarki).

MailChimp przetwarza te dane w celu wysyłania i oceny biuletynów w naszym imieniu. Ponadto MailChimp może również przetwarzać te dane w celu optymalizacji lub ulepszenia swoich usług, np. w celu optymalizacji technicznej wysyłania i prezentowania biuletynów. MailChimp rejestruje subskrypcje naszych biuletynów, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z procedurą podwójnego wyrażenia zgody. Rejestr zawiera godzinę Twojej rejestracji i potwierdzenia oraz Twój adres IP. MailChimp rejestruje również zmiany w przechowywanych przez siebie Twoich danych osobowych.

MailChimp przeprowadza badania statystyczne. Obejmują one na przykład ustalanie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i w które linki się klika. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Jednakże ani my, ani MailChimp nie staramy się monitorować poszczególnych użytkowników. Oceny służą poznaniu zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i dostosowaniu do nich naszych treści.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu, korzystając z linku rezygnacji, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail. Jeżeli nie zapisałeś się na żadne biuletyny ani wiadomości e-mail, żadne dane nie zostaną przesłane. Polityka prywatności Rocket Science Group znajduje się pod adresem mailchimp.com/legal/privacy/.

d. Dane osobowe związane z Twoim formularzem zgłoszeniowym złożonym przez Internet

W celach rekrutacyjnych przetwarzamy informacje, które podajesz w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, w tym CV i inne złożone dokumenty, a także podczas rozmów kwalifikacyjnych. Wykorzystujemy program do rekrutacji elektronicznej HR Manager w odniesieniu do wszelkich zgłoszeń do naszych duńskich (Nordic Sugar A/S), fińskich (Sucros OY i Suomen Sokeri OY) i szwedzkich (Nordic Sugar AB) podmiotów. Szczegółowe informacje znajdują się w oddzielnej polityce prywatności dla zgłoszeń za pośrednictwem HR Manager. Nasz dział zasobów ludzkich i odpowiedni dział firmy mają dostęp do Twoich danych po złożeniu formularza zgłoszeniowego stanowiącego bezpośrednią odpowiedź na konkretne ogłoszenie o pracę.

Przechowujemy Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym (w tym przysłanym bez naszego uprzedniego ogłoszenia o pracę) po zakończeniu okresu rekrutacyjnego przez dozwolony ustawowo okres przechowywania, chyba że wyraziłeś zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych przez dłuższy okres.

e. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Usuwamy Twoje dane osobowe z upływem okresu wskazanego w tej części, chyba że w innej części niniejszej Polityki został wyraźnie wskazany odmienny okres.

Usuwamy dane osobowe, które przetwarzamy w związku z Twoimi prośbami i zapytaniami, gdy tylko odpowiemy na Twoją prośbę lub zapytanie lub dostarczymy odpowiednie usługi i/albo produkty. Usuwamy dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, na przykład w związku z Twoją subskrypcją biuletynów, po wycofaniu przez Ciebie zgody.

W drodze wyjątku nie usuwamy Twoich danych osobowych, jeżeli nadal mamy prawnie uzasadniony interes w ich wykorzystywaniu. Możemy na przykład nadal przechowywać Twoje dane osobowe w celu rozstrzygania sporów lub wywiązywania się z obowiązków prawnych. W żadnym wypadku nie przechowujemy ani nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce.

f. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Ujawniamy lub przekazujemy dane osobowe następującym stronom:

·                     innym podmiotom prawnym z Grupy Nordzucker, jeżeli jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce, na przykład jeżeli Twoja prośba dotyczy innej spółki z Grupy Nordzucker lub w zakresie niezbędnym do wewnętrznych celów administracyjnych;

·                     obcym dostawcom usług, którzy wykonują operacje przetwarzania danych w naszym imieniu w związku z witryną internetową i celami określonymi w niniejszej Polityce (na przykład hosting i wsparcie techniczne witryn internetowych, dostawcy usługi marketingowych wykorzystujących wiadomości elektroniczne, analitycy danych, twórcy witryn internetowych);

·                     jeżeli ciąży na nas obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub w celu wyegzekwowania, obrony lub ochrony praw i własności Nordzucker Polska S.A. oraz innych spółek z Grupy Nordzucker;

·                     organom państwowym i innym osobom trzecim, gdy jesteśmy do tego zobligowani przez organy państwowe i organy ścigania lub w inny wymagany lub dozwolony przez prawo sposób, w tym m.in. w celu wykonania nakazów sądowych. Ujawniamy również informacje o użytkownikach, jeżeli mamy powody sądzić, że ktoś działa z uszczerbkiem dla naszych praw lub własności bądź ingeruje w nie, działa z uszczerbkiem dla innych użytkowników naszej witryny lub kogokolwiek innego, kto mógłby być poszkodowany przez takie działania, bądź ingeruje w ich sprawy.

Innych danych osobowych niż określone powyżej nie udostępniamy, nie sprzedajemy, ani w inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim. Nie przetwarzamy ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), z wyjątkiem danych osobowych udostępnianych MailChimp lub Google zgodnie z niniejszą Polityką.

3. Pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii, takich jak tagowanie, aby nasze witryny internetowe (w tym nasze witryny mobilne) działały lepiej i odróżniały Cię od innych użytkowników.

Wszelkie dane zbierane za pośrednictwem plików cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości i dostępności treści, obsługi i wsparcia dla użytkowników. Dane te mogą być od czasu do czasu upubliczniane, jednak tylko w formie zbiorczej, uniemożliwiającej identyfikację osobową, wskazując na przykład całkowitą liczbę odwiedzających witrynę internetową.

Zapoznaj się z naszą polityką plików cookie przedstawioną poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakich plików cookie używamy do jakich celów.

4. Twoje prawa

Prześlij wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych Grupy Nordzucker (szczegóły w części „Kontakt” poniżej), aby uzyskać szczegółowe informacje o swoich prawach określonych poniżej.

 

Masz prawo w każdej chwili zażądać informacji na temat swoich danych osobowych, ich odbiorców oraz celów przetwarzania, do których są wykorzystywane. Na żądanie sprostujemy dane osobowe, które nie są poprawne. W pewnych okolicznościach możesz zażądać przeniesienia danych osobowych, które nam podałeś, jak również ich usunięcia.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo w każdej chwili wycofać taką zgodę na dalsze wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych.

 

Jeżeli operacja przetwarzania danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na swoje prośby lub żądania lub w celach administracyjnych, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuację. Możesz kontrolować zakres, w jakim prowadzimy wobec Ciebie działania marketingowe i masz prawo zażądać w każdej chwili, abyśmy przestali wysyłać Ci wiadomości marketingowe.

 

Mamy nadzieję, że odpowiemy na Twoje zapytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku nierozwiązanych problemów masz jednak również prawo do wniesienia skargi do organów ochrony danych. Skargę można wnieść w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu, w którym doszło do zarzucanego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

5. Kontakt

W związku z przysługującymi Ci prawami prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Grupy Nordzucker pod adresem Opalenica@nordzucker.com. Inspektor ochrony danych Grupy Nordzucker jest do Twojej dyspozycji również w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących ochrony danych osobowych. W razie dodatkowych pytań lub uwag prosimy o kontakt z Nordzucker Polska S.A.

 

 

Polityka plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii, takich jak tagowanie, aby nasze witryny internetowe (w tym nasze witryny mobilne) działały lepiej i odróżniały Cię od innych użytkowników. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze, smartfonie lub dowolnym innym urządzeniu podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Pliki cookie umożliwiają rozpoznawanie Twojego komputera/adresu IP oraz zbieranie informacji o odwiedzanych stronach i funkcjach, z których korzystasz.

1. Rodzaje plików cookie

Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są wymagane do działania naszych usług. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają zalogowanie się do bezpiecznych obszarów naszych usług.

Funkcjonalne pliki cookie. Służą one do rozpoznawania Cię po powrocie do naszych usług. Dzięki temu możemy spersonalizować nasze treści dla Ciebie, powitać Cię po imieniu i zapamiętać Twoje preferencje (np. wybór języka lub regionu). Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie pozwalają na śledzenie Twojej aktywności w innych witrynach internetowych.

Analityczne pliki cookie. Te pliki cookie gromadzą informacje na temat sposobu korzystania przez użytkowników z naszych usług. Używamy na przykład Google Analytics, aby lepiej rozumieć, w jaki sposób klienci docierają do naszych witryn, przeglądają je lub korzystają z nich, a także aby poprawić sposób działania naszych witryn i aplikacji, na przykład poprzez zagwarantowanie, że użytkownicy z łatwością odnajdą to, czego szukają. Dane przechowywane przez te pliki cookie nigdy nie ujawniają okoliczności, na podstawie których można ustalić Twoją tożsamość.

Pliki cookie osób trzecich. Pliki te są używane przez naszych partnerów biznesowych i dostawców usług w naszych serwisach do identycznych celów, jak określono powyżej.

2. Informacje na temat plików cookie i podobnych technologii używanych w naszej witrynie internetowej

a. Własne pliki cookie

Używamy plików cookie w ramach naszego systemu zarządzania treścią (dostarczanego przez zewnętrznych dostawców usług), aby umożliwiać witrynie przechowywanie trwałych informacji na różnych stronach, na podstawie Twoich preferencji i aktywności w witrynie, na przykład preferencji językowych. Informacje zebrane przez plik cookie będą przechowywane przez czas trwania sesji przeglądarki w pamięci Twojego komputera.

b. Google

Używamy plików cookie i podobnych technologii udostępnianych przez Google, Inc. („Google”) do różnych celów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

Google Analytics

Używamy Google Analytics, internetowej usługi analitycznej Google. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny (włącznie z Twoim adresem IP) są przekazywane do Google i przechowywane przezeń na amerykańskich serwerach. Google korzysta z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Google nie wiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi posiadanymi danymi.

Informujemy, że rozszerzyliśmy kod programu Google Analytics o funkcję „gat._anonymizeip()”, aby Google skracał/anonimizował ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany na serwery Google w USA i skracany przez te serwery.

Możesz zapobiec zbieraniu i wykorzystywaniu danych przez Google (plików cookie i adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Możesz ponadto odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności witryny.

Grupa Nordzucker zawarła z Google umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni stosuje się do wymogów przepisów o ochronie danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronach www.google.com/analytics/terms/de.html i www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.

Google reCAPTCHA

Używamy reCAPTCHA do sprawdzania dla celów bezpieczeństwa, w szczególności do ochrony naszej witryny przed nadużyciami związanymi z automatycznym indeksowaniem i spamem. reCAPTCHA ocenia, czy dane podane w naszej witrynie, np. w formularzu kontaktowym, zostały podane przez człowieka czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA automatycznie ocenia różne informacje (np. adres IP, czas przebywania użytkownika w witrynie lub ruchy myszą wykonane przez użytkownika).

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć na https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Web Fonts

Czcionki Google Web Fonts wykorzystujemy do zapewniania jednolitej reprezentacji czcionek. Po otwarciu naszej witryny Twoja przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do swojej pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu nawiązuje połączenie z serwerami Google, przesyłając Twój adres IP.

Google Maps

Używamy Google Maps do ułatwiania lokalizacji miejsc i adresów, które podajemy w naszej witrynie. Do korzystania z Google Maps konieczne jest przetworzenie Twojego adresu IP, który jest zazwyczaj przesyłany na serwer Google w USA i tam przechowywany.

c. Vimeo

Nasza witryna korzysta z funkcji portalu wideo Vimeo. Usługa ta jest świadczona przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, stan Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką Vimeo, Twoje informacje są przesyłane na serwery Vimeo znajdujące się w USA. Tutaj serwer Vimeo jest informowany o tym, którą z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzymuje Twój adres IP. Dotyczy to również osób, które nie są zalogowane na Vimeo podczas odwiedzania naszej witryny internetowej lub nie posiadają konta Vimeo. Informacje te są przekazywane na serwer Vimeo w USA, gdzie są przechowywane.

Więcej informacji na temat Vimeo można znaleźć na https://vimeo.com/privacy.

d. Addthis

Używamy Addthis, dostarczanego przez AddThis, Inc. w celu umożliwiania użytkownikom naszej witryny korzystania z funkcji mediów społecznościowych, np. dzielenia się, wysyłania lub rekomendowania stron innym osobom.

Więcej informacji na temat AddThis można znaleźć na http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/.

e. YouTube

Wbudowaliśmy filmy wideo YouTube (dostarczane przez YouTube LLC) na niektórych naszych stronach. Podczas odwiedzania tych stron nawiązywane jest połączenie z serwisem YouTube. Kliknięcie filmu uruchamia dalsze procesy przetwarzania danych. Ze względów technicznych adres IP jest przesyłany do serwisu YouTube podczas odwiedzania stron zawierających filmy wideo z serwisu YouTube. YouTube może sugerować treści oparte na Twoich poprzednich wyborach, jeżeli jesteś zalogowany na YouTube podczas odwiedzania naszej witryny i gdy klikniesz przycisk YouTube w naszej witrynie.

Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=en&visit_id=0-636652799487865073-854862198&rd=1.

f. Facebook

Używamy Facebooka, dostarczanego przez Facebook, Inc. w celu identyfikacji użytkowników zalogowanych na Facebooku, aby dzielić się treściami na Facebooku. Ta funkcja przetwarza Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania naszej witryny i gdy klikniesz przycisk Facebooka w naszej witrynie.

Więcej informacji na temat Facebooka można znaleźć na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

g. LinkedIn

Używamy LinkedIn, dostarczanego przez LinkedIn Corp., aby aktywować funkcje „Obserwuj” i „Udostępnij” w LinkedIn. Te funkcje przetwarzają Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na LinkedIn podczas odwiedzania naszej witryny i gdy klikniesz przycisk LinkedIn w naszej witrynie.

Więcej informacji na temat LinkedIn można znaleźć na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=%7Berror-page%7D-privacy-policy].

h. Pinterest

Używamy Pinterestu dostarczanego przez Pinterest, Inc. w celu identyfikacji użytkowników zalogowanych na Pintereście w celu „gromadzenia”, „organizowania” i „udostępniania” treści na Pintereście. Ta funkcja przetwarza Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na Pintereście podczas odwiedzania naszej witryny i gdy klikniesz przycisk Pinterestu w naszej witrynie.

Więcej informacji na temat Pinterest można znaleźć na https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy.

i. Instagram

Używamy Instagramu, dostarczanego przez Instagram, LLC, do identyfikacji użytkowników zalogowanych na Instagramie w celu „dzielenia się” zdjęciami na Instagramie. Ta funkcja przetwarza Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na Instagramie podczas odwiedzania naszej witryny oraz gdy klikniesz przycisk Instagramu w naszej witrynie.

Więcej informacji na temat Instagramu można znaleźć na https://help.instagram.com/155833707900388.

3. Jak wyłączyć obsługę plików cookie?
Możesz wyłączyć obsługę plików cookie zgodnie z poniższym opisem dla poszczególnych plików cookie. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej części. Możesz ponadto wyłączyć obsługę plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookie na swoim urządzeniu, będziesz mieć dokładnie taki sam dostęp do witryn Nordzucker, jak przy włączonej obsłudze plików cookie, przełoży się to jedynie na mniej dokładne dane dotyczące użytkowania dla potrzeb wewnętrznych raportów Nordzucker i mniej informacji dodatkowych dla nas. Więcej informacji na temat usuwania plików cookie z przeglądarki znajdziesz w pomocy dla swojej przeglądarki internetowej poniżej.

 • Dla przeglądarki Internet Explorer pomoc jest dostępna tutaj
 • Dla przeglądarki Mozilla pomoc jest dostępna tutaj
 • Dla przeglądarki Chrome pomoc jest dostępna tutaj
 • Dla przeglądarki Safari pomoc jest dostępna tutaj
Strony internetowe CMS Typo3 Poznań | LargoSystem